Գրքի մանրամասներ

Культура хачкаров IХ-ХVII вв. Арагацотна и Котайка

Культура хачкаров IХ-ХVII вв. Арагацотна и Котайка

Էլ․ տարբերակ Անվճար

В книге исследуется и подтверждается гипотеза о том, что для армянской средневековой культуры хачкаров типичны различия регионального порядка: излюбленная тема, мотив или система практических приемов, созданная накопленным опытом местных мастеров, которая передавалась из поколения в поколение и которая, в конечном счете, и определяет понятие «художественная школа хачкаров». После изучения хачкаров 9-17 вв. в Арагацотне и Котайке, стало очевидным, что на ранних этапах развития культуры хачкоров – в 9-11 вв. и в период ее заката – в 16-17 вв., архитектурные формы и художественные композиции этих хачкаров повсеместно схожи. Однако, в период с конца 12 в. и до конца 15 в. хачкары приобретают ярко выраженное своеобразие композиции, зависящие от места, где они установлены. Эти различия обусловлены формированием и развитием местных художественных стилей. Так, в книге, на основе сопоставительного анализа многочисленных хачкаров; их архитектурных форм, художественных композиций и структуры орнаментальных мотивов выявлено, что для изучаемого региона характерно наличие двух художественных стилей – Арагацотна и Котайка, которые объединяют все многообразие хачкаров конца 12-15 вв. этого региона в одну хачкарную школу.

Книга предназначена для историков-медиевистов, а также для широкого круга читателей.

Հեղինակ` Татьяна Варданесова
Հրատարակիչ` ԵՊՀ Հրատարակչություն
Էջերի քանակ (A4)` 236
Գրքի լեզուն` ռուսերեն
ISBN` 978-5-8084-2067-0
Հրատարակվել է` 09-06-2016
Ժանրեր` ,
Հասանելի ֆորմատեր` PDF

Մեկնաբանություն և գնահատական

Ներկայումս մեկնաբանություններ և գնահատականներ չկան

Մեկնաբանել և գնահատել

ԵՊՀ հրատարակչության անցած ուղին սերտորեն կապված է Մայր բուհի իննսունամյա գործունեությանը, որի ընթացքում հրատարակել է ավելի քան 5500 անուն գիրք:

Նոր էր հիմնվել Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը, 1918թ. հոկտեմբերին Թիֆլիսում հրավիրվում է հատուկ խորհրդակցություն` Հայաստանում համալսարանական տիպի դպրոց հիմնելու մասին: Քննարկմանը մասնակցել են ապագա համալսարանի առաջին ռեկտոր` Սանկտ Պետերբուրգում, Փարիզում, Բրյուսելում իրավագիտություն ուսանած, նաև դասավանդած Յուրի Ղամբարյանը, ՀՀ Հանրային կրթության նախարարի տեղակալ` Փարիզի և Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանների շրջանավարտ Դավիթ Զավրյանը, համալսարանական առաջին գրքի նախաձեռնող, Գևորգյան ճեմարանի երկարամյա մանկավարժ Սիրական Տիգրանյանը: Որոշման մեջ ասված է. «Ստեղծել դպրոց կամ դասընթացներ, որոնք կպատրաստեն մասնագետներ` վերջնական նպատակ ունենալով այն դարձնել համալսարան»:

1920թ. հունվարի 31-ին Ալեքսանդրապոլում կայացավ համալսարանի բացումը: Արարողությունը շատ բարձր մակարդակով էր կազմակերպված: Մասնակցում էին վարչապետ Ալ. Խատիսյանը, Հանրապետության մյուս ղեկավարները, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իրանի և այլ երկրների դեսպանները:

Նույն օրը` 1920թ. հունվարի 31-ին, համալսարանը լույս ընծայեց առաջին թերթը`«Հայաստանի համալսարան» խորագրով` փաստորեն սկիզբ դնելով համալսարանական հրատարակչությանը:

Առաջին գիրքը ևս լույս է տեսել Ալեքսանդրապոլում: Սիրական Տիգրանյանը թարգմանել էր ամերիկացի նշանավոր փիլիսոփա Ուիլյամ Ջեյմսի «Հոգեբանություն» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, որից հետո տպագրվել է այդ առարկայի դասախոսությունը:

Շատ ուշագրավ է, թե ովքեր էին համալսարանական առաջին գրքերի հեղինակները և ինչպիսի սկիզբ է ունեցել ԵՊՀ հրատարակչական գործը:

ԵՊՀ հրատարակչության լույս ընծայած գրքերից շատերը շահել են պատվավոր մրցանակներ:

ԵՊՀ հրատարակչությունը ղեկավարել են Հանրապետության ճանաչված մտավորականներ Վսեվոլոդ Սկաբյոլկինը (1957), Արմեն Հակոբյանը (1957-1964), Արամայիս Ասրյանը (1964-1976), Գառնիկ Անանյանը (1976-1985), Բաբկեն Հարությունյանը (1986-1988), Սարգիս Փանոսյանը (1988-1994), Դավիթ Գասպարյանը (1994-1998), Պերճ Ստեփանյան (1998-2014):

Այժմ «ԵՊՀ հրատարկչությունը» ղեկավարում է բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կարեն Գրիգորյանը:

Այցելել պաշտոնական կայք