Գրքի մանրամասներ

Ֆինանսապես կայուն համալսարանների ծախսերի ամբողջական հաշվարկումը. առաջընթացը և պրակտիկան

Ֆինանսապես կայուն համալսարանների ծախսերի ամբողջական հաշվարկումը. առաջընթացը և պրակտիկան

Էլ․ տարբերակ Անվճար

«­Ֆի­նան­սա­պես կա­յուն հա­մալ­սա­րան­ներ. դե­պի եվ­րո­պա­կան հա­մալ­սարան­նե­րում ծախ­սե­րի ամ­բող­ջա­կան հաշ­վար­կում» թե­մայով առա­ջին ուսում­նա­սի­րու­թյան հրա­պա­րա­կու­մից հե­տո սույն զե­կույ­ցը ևս մեկ հանգրվան է ԵՀԱ­-ի՝ ֆի­նան­սա­կան կա­յու­նու­թյան հար­ցով աշ­խա­տանք­նե­րում, մաս­նա­վո­րա­պես՝ ծախ­սե­րի ամ­բող­ջա­կան հաշ­վարկ­ման գոր­ծում: Այդ ժամա­նա­կից ի վեր, ԵՀԱ-ն ան­ցկաց­րել է մի շարք ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­ներ և իրա­կա­նաց­րել բազ­մա­թիվ մի­ջո­ցա­ռում­ներ, որոնք նույն­պես օգ­նել են ավելի լավ հաս­կա­նա­լու ֆի­նան­սա­վոր­ման մար­տահ­րա­վեր­նե­րը:­

Հեղինակ` Թոմաս Էսթերմանն, Աննա-Լենա Քլաէյս-Կուլիկ
Հրատարակիչ` ԵՊՀ Հրատարակչություն
Էջերի քանակ (A4)` 64
Գրքի լեզուն` հայերեն
ISBN` 978-5-8084-2032-8
Հրատարակվել է` 09-06-2016
Ժանրեր` ,
Հասանելի ֆորմատեր` PDF

Մեկնաբանություն և գնահատական

Ներկայումս մեկնաբանություններ և գնահատականներ չկան

Մեկնաբանել և գնահատել

ԵՊՀ հրատարակչության անցած ուղին սերտորեն կապված է Մայր բուհի իննսունամյա գործունեությանը, որի ընթացքում հրատարակել է ավելի քան 5500 անուն գիրք:

Նոր էր հիմնվել Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը, 1918թ. հոկտեմբերին Թիֆլիսում հրավիրվում է հատուկ խորհրդակցություն` Հայաստանում համալսարանական տիպի դպրոց հիմնելու մասին: Քննարկմանը մասնակցել են ապագա համալսարանի առաջին ռեկտոր` Սանկտ Պետերբուրգում, Փարիզում, Բրյուսելում իրավագիտություն ուսանած, նաև դասավանդած Յուրի Ղամբարյանը, ՀՀ Հանրային կրթության նախարարի տեղակալ` Փարիզի և Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանների շրջանավարտ Դավիթ Զավրյանը, համալսարանական առաջին գրքի նախաձեռնող, Գևորգյան ճեմարանի երկարամյա մանկավարժ Սիրական Տիգրանյանը: Որոշման մեջ ասված է. «Ստեղծել դպրոց կամ դասընթացներ, որոնք կպատրաստեն մասնագետներ` վերջնական նպատակ ունենալով այն դարձնել համալսարան»:

1920թ. հունվարի 31-ին Ալեքսանդրապոլում կայացավ համալսարանի բացումը: Արարողությունը շատ բարձր մակարդակով էր կազմակերպված: Մասնակցում էին վարչապետ Ալ. Խատիսյանը, Հանրապետության մյուս ղեկավարները, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իրանի և այլ երկրների դեսպանները:

Նույն օրը` 1920թ. հունվարի 31-ին, համալսարանը լույս ընծայեց առաջին թերթը`«Հայաստանի համալսարան» խորագրով` փաստորեն սկիզբ դնելով համալսարանական հրատարակչությանը:

Առաջին գիրքը ևս լույս է տեսել Ալեքսանդրապոլում: Սիրական Տիգրանյանը թարգմանել էր ամերիկացի նշանավոր փիլիսոփա Ուիլյամ Ջեյմսի «Հոգեբանություն» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, որից հետո տպագրվել է այդ առարկայի դասախոսությունը:

Շատ ուշագրավ է, թե ովքեր էին համալսարանական առաջին գրքերի հեղինակները և ինչպիսի սկիզբ է ունեցել ԵՊՀ հրատարակչական գործը:

ԵՊՀ հրատարակչության լույս ընծայած գրքերից շատերը շահել են պատվավոր մրցանակներ:

ԵՊՀ հրատարակչությունը ղեկավարել են Հանրապետության ճանաչված մտավորականներ Վսեվոլոդ Սկաբյոլկինը (1957), Արմեն Հակոբյանը (1957-1964), Արամայիս Ասրյանը (1964-1976), Գառնիկ Անանյանը (1976-1985), Բաբկեն Հարությունյանը (1986-1988), Սարգիս Փանոսյանը (1988-1994), Դավիթ Գասպարյանը (1994-1998), Պերճ Ստեփանյան (1998-2014):

Այժմ «ԵՊՀ հրատարկչությունը» ղեկավարում է բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կարեն Գրիգորյանը:

Այցելել պաշտոնական կայք