Գրքի մանրամասներ

Ֆինանսապես կայուն համալսարաններ II (եկամտի հոսքերը դիվերսիֆիկացնող եվրոպական համալսարաններ)

Ֆինանսապես կայուն համալսարաններ II (եկամտի հոսքերը դիվերսիֆիկացնող եվրոպական համալսարաններ)

Էլ․ տարբերակ Անվճար

Ֆի­նան­սա­կան կա­յու­նու­թյու­նը եվ­րո­պա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րի գլ­խա­վոր մար­ տահ­րա­վեր­նե­րից մեկն է, իսկ սույն ծրագ­րի զե­կույցն այս թե­մայի շուրջ ԵՀԱ­-ի աշ­խա­տան­քային օրա­կար­գի ևս մեկ հանգր­վանը: Չնա­յած նրան, որ հա­մալ­սա­ րան­նե­րը պետք է ավե­լի լավ իմա­նան իրենց մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի բո­լոր ծախսերը և պետք է պահ­պա­նեն դի­վեր­սի­ֆի­կաց­ված եկա­մուտ­նե­րի ող­ջա­միտ կա­ռուց­ված­քը, այդուհանդերձ պարզ է, որ ան­հնար է հաս­նել ֆի­նան­սա­կան կա­յու­նու­թյան՝ առանց կա­յուն և բա­վա­րար պետական ֆինանսավորման

Ծանոթանալ գրքին
Հեղինակ` Թոմաս Էսթերմանն, Աննա-Լենա Քլաէյս-Կուլիկ
Հրատարակիչ` ԵՊՀ Հրատարակչություն
Էջերի քանակ (A4)` 111
Գրքի լեզուն` հայերեն
ISBN` 978-5-8084-2031-1
Հրատարակվել է` 09-06-2016
Ժանրեր` , , ,
Հասանելի ֆորմատեր` PDF

Մեկնաբանություն և գնահատական

Ներկայումս մեկնաբանություններ և գնահատականներ չկան

Մեկնաբանել և գնահատել

ԵՊՀ հրատարակչության անցած ուղին սերտորեն կապված է Մայր բուհի իննսունամյա գործունեությանը, որի ընթացքում հրատարակել է ավելի քան 5500 անուն գիրք:

Նոր էր հիմնվել Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը, 1918թ. հոկտեմբերին Թիֆլիսում հրավիրվում է հատուկ խորհրդակցություն` Հայաստանում համալսարանական տիպի դպրոց հիմնելու մասին: Քննարկմանը մասնակցել են ապագա համալսարանի առաջին ռեկտոր` Սանկտ Պետերբուրգում, Փարիզում, Բրյուսելում իրավագիտություն ուսանած, նաև դասավանդած Յուրի Ղամբարյանը, ՀՀ Հանրային կրթության նախարարի տեղակալ` Փարիզի և Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանների շրջանավարտ Դավիթ Զավրյանը, համալսարանական առաջին գրքի նախաձեռնող, Գևորգյան ճեմարանի երկարամյա մանկավարժ Սիրական Տիգրանյանը: Որոշման մեջ ասված է. «Ստեղծել դպրոց կամ դասընթացներ, որոնք կպատրաստեն մասնագետներ` վերջնական նպատակ ունենալով այն դարձնել համալսարան»:

1920թ. հունվարի 31-ին Ալեքսանդրապոլում կայացավ համալսարանի բացումը: Արարողությունը շատ բարձր մակարդակով էր կազմակերպված: Մասնակցում էին վարչապետ Ալ. Խատիսյանը, Հանրապետության մյուս ղեկավարները, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իրանի և այլ երկրների դեսպանները:

Նույն օրը` 1920թ. հունվարի 31-ին, համալսարանը լույս ընծայեց առաջին թերթը`«Հայաստանի համալսարան» խորագրով` փաստորեն սկիզբ դնելով համալսարանական հրատարակչությանը:

Առաջին գիրքը ևս լույս է տեսել Ալեքսանդրապոլում: Սիրական Տիգրանյանը թարգմանել էր ամերիկացի նշանավոր փիլիսոփա Ուիլյամ Ջեյմսի «Հոգեբանություն» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, որից հետո տպագրվել է այդ առարկայի դասախոսությունը:

Շատ ուշագրավ է, թե ովքեր էին համալսարանական առաջին գրքերի հեղինակները և ինչպիսի սկիզբ է ունեցել ԵՊՀ հրատարակչական գործը:

ԵՊՀ հրատարակչության լույս ընծայած գրքերից շատերը շահել են պատվավոր մրցանակներ:

ԵՊՀ հրատարակչությունը ղեկավարել են Հանրապետության ճանաչված մտավորականներ Վսեվոլոդ Սկաբյոլկինը (1957), Արմեն Հակոբյանը (1957-1964), Արամայիս Ասրյանը (1964-1976), Գառնիկ Անանյանը (1976-1985), Բաբկեն Հարությունյանը (1986-1988), Սարգիս Փանոսյանը (1988-1994), Դավիթ Գասպարյանը (1994-1998), Պերճ Ստեփանյան (1998-2014):

Այժմ «ԵՊՀ հրատարկչությունը» ղեկավարում է բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կարեն Գրիգորյանը:

Այցելել պաշտոնական կայք